Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater dankzij nieuw rekenmodel


COASTAR partners Deltares en Arcadis hebben gezamenlijk gewerkt aan een nieuw rekenmodel om het zoutgehalte van het grondwater in Nederland te bepalen. Dit deden zij in opdracht van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, en drinkwaterbedrijven waar het model nu onderdeel is van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Met hulp van de aanpak en basisdata in het NHI zoetzout zijn voor de diverse COASTAR cases in Zuid-Holland lokale grondwatermodellen opgesteld en landelijke analyses uitgevoerd. Zo sluiten lokale en nationale datasets en modellen op elkaar aan en wordt gewerkt vanuit één basis.

Door allerlei metingen hebben we een goed idee van het zoutgehalte van het grondwater. Maar we kunnen niet overal meten, zeker op grotere diepte zijn metingen schaars. De innovatieve interpolatiemethode die is toegepast brengt het actuele zoutgehalte van het Nederlandse grondwater in beeld. Behalve de absolute waarde van het zoutgehalte geven we voor het eerst ook aan hoe zeker we zijn van het zoutgehalte. Het nieuwe driedimensionale beeld is te zien op de website van NHI. Het bestand kan worden gedownload van het NHI dataportaal.

NHI fresh-salt groundwater concentration

Zoet (blauw) – zout (rood) verdeling van het grondwater op basis van (punt)metingen en modelberekeningen van NHI zoetzout

Grondwater is steeds in beweging. Door het al eeuwen lang droogleggen van polders stroomt zout grondwater nog altijd naar de oppervlakte. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging kan verzilting toenemen. Met het nieuwe rekenmodel voor heel Nederland is het nu mogelijk deze stroming van zoet en zout grondwater na te bootsen onder verschillende landgebruik en klimaatscenario’s. Zo kunnen we onderzoeken hoe de verzilting van onze zoete grondwatervoorraden de komende eeuw zal verlopen en wat we kunnen doen om hiermee om te gaan. De hoge resolutie van het rekenmodel op een landelijke schaal is uniek in de wereld; door gebruik te maken van nieuwe innovatieve parallel numerieke rekentechnieken kunnen we bovendien ongekend snel vele scenario’s doorrekenen.

Nu NHI zoetzout beschikbaar is kan dit voor een versnelling zorgen in de toetsing van ondergrondse maatregelen voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening en het zoetwaterbeheer, bijvoorbeeld zoals dat gebeurt in kennisprogramma COASTAR.

Meer info op de Deltares website.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved