Flyer

Folder over COASTAR met mogelijke toepassingen in de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, zoals de Waterbank Westland, brakwaterwinning in diepe polders en toepassingen voor de industrie.

Download de flyer.

Film

Korte film over COASTAR ideeën voor de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, waarin Rik Janssen (SP, gedeputeerde Provincie Zuid Holland), Koen Zuurbier (onderzoeker grondwater, KWR), Cornelis de Rijke (teeltverantwoorde Prominent Groeneweg II) en Gertjan Zwolsman (Strateeg bronnen, Dunea) aan het woord komen.

Intentieverklaring COASTAR

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR. Op 18 mei 2018 ondertekenden zij de intentieverklaring, waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van COASTAR.

Download de Intentieverklaring. 

Internationale leaflet

Een overzicht van toepassingsmogelijkheden van COASTAR® in Nederland en internationaal.

Download de leaflet.

Rapporten en artikelen

COASTAR. Managementsamenvatting
Belangrijkste resultaten van verkenningen COASTAR Den Haag – Westland – Rotterdam samengevat.

COASTAR. Verkenning strategische brakwaterwinning
Verkenning van de mogelijkheden voor het winnen en benutten van brak grondwater op twee locaties: drinkwaterproductielocatie Solleveld en de diepe, kwelgevoede Polder de Noordplas.

COASTAR. Verkenning waterbank Westland
Verkenning van de mogelijkheden om infiltratie en onttrekking van grondwater in het Westland in balans te brengen door de toepassing van een waterbanksysteem.

COASTAR. Referentiesituatie hydro(geo)logie
Beschrijving van het grondwater en de bodemopbouw in de Provincie Zuid-Holland; een referentiekader voor de COASTAR verkenningen Den Haag – Westland – Rotterdam.

COASTAR. ‘Het Idee’
Het idee achter COASTAR uitgelegd vanuit het Nederlandse en het internationale perspectief.

COASTAR. Bestuurlijk-juridisch onderzoek
COASTAR Bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond


© 2019 Allied waters • All Rights Reserved