Flyer

Folder over COASTAR met mogelijke toepassingen in de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, zoals de Waterbank Westland, brakwaterwinning in diepe polders en toepassingen voor de industrie.

Download de flyer.

Rapporten en artikelen

COASTAR. Waterbank Westland. Droge voeten, voldoende gietwater
Wateroverlast en verzilting van de ondergrond kunnen effectief worden tegengegaan met een waterbanksysteem voor (tuinbouw)bedrijven in het Westland. Dat is de belangrijke conclusie van het rapport COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater. Een waterbank is een organisatorische oplossing, die het mogelijk maakt dat er voldoende overtollig regenwater in de ondergrond wordt geïnjecteerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Een dergelijk systeem kan gebruikt worden om een balans te creëren tussen infiltratie in en onttrekking uit een grondwatersysteem. Wel zijn er nog belangrijke aandachtspunten en vraagstukken, waarvan de (juridische) discussies over de toekomst van het beleid rondom regenwaterinfiltratie, grondwateronttrekkingen en brijnlozingen de belangrijkste zijn.

COASTAR. Ontwerp puttenveld brakwaterpilot pompstation Scheveningen (Dunea)
Drinkwaterbedrijf Dunea start in 2021 een praktijkproef naar de winning en gebruik van brak grondwater voor de productie van drinkwater (https://www.dunea.nl/algemeen/brakgrondwater). Dit rapport beschrijft het technisch ontwerp van het puttenveld van de pilot, zoals locatie en filterstelling van winputten en waarnemingsputten en te installeren apparatuur (zoutwachterkabels, glasvezelkabels) voor optimale monitoring.

Regionale en nationale opschaling van COASTAR toepassingen
Geohydrologische geschiktheidskaarten laten zien waar in laag-Nederland de ondergrond geschikt is voor de opslag van overtollig zoetwater. En waar brak grondwater aanwezig én winbaar is, bijvoorbeeld voor de productie van drinkwater. De resultaten zijn ook vertaald naar kansenkaarten voor COASTAR toepassingen.

COASTAR Cities2Recharge. Sensoren voor diepinfiltratiesystemen, sturen op drempelwaarden
Hoe beheer je effectief diepinfiltratiesystemen in stedelijk gebied? Dit rapport geeft een overzicht van beschikbare sensoren voor het monitoren van het functioneren van diepinfiltratiesystemen en geeft een advies op welke drempelwaarden te sturen voor een effectief beheer en onderhoud.

COASTAR Cities2Recharge. Monitoringsparameters diepinfiltratiesystemen
Rotterdam heeft grote ambities voor de ondergrondse opslag van regenwater voor later gebruik. Maar: hoe beheer je effectief vele diepinfiltratiesystemen? Dit rapport geeft een overzicht van te monitoren parameters voor een optimaal beheer van infiltratiesystemen in stedelijk gebied.

COASTAR Zuid-Holland: de cases
Poster met korte beschrijving van de cases in het Kennisprogramma COASTAR 2019 – 2020.

Ondergrondse waterberging in Nederland. Een overzicht.
De ondergrondse opslag van tijdelijke overschotten water vindt steeds vaker toepassing in het Nederlandse waterbeheer. In de tuinbouw is de ondergrondse opslag inmiddels gangbaar, in de stad wordt de Urban Waterbuffer getest, met het kennisprogramma COASTAR worden nieuwe opslagconcepten in verzilte gebieden beproefd. Koen Zuurbier en Klaasjan Raat (KWR) schreven een overzichtsartikel.

Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder
Het brakke tot zoute grondwater dat in polders opwelt vanuit de ondergrond kan worden opgevangen en ontzilt. Dit zou in Nederland kunnen zorgen voor een toename in de zoetwaterbeschikbaarheid voor hoogwaardige toepassingen van maximaal 1.800 miljoen m3 per jaar.

COASTAR. Managementsamenvatting 2018
Belangrijkste resultaten van verkenningen COASTAR Den Haag – Westland – Rotterdam samengevat.

COASTAR. Verkenning strategische brakwaterwinning
Verkenning van de mogelijkheden voor het winnen en benutten van brak grondwater op twee locaties: drinkwaterproductielocatie Solleveld en de diepe, kwelgevoede Polder de Noordplas.

COASTAR. Verkenning waterbank Westland
Verkenning van de mogelijkheden om infiltratie en onttrekking van grondwater in het Westland in balans te brengen door de toepassing van een waterbanksysteem.

COASTAR. Referentiesituatie hydro(geo)logie
Beschrijving van het grondwater en de bodemopbouw in de Provincie Zuid-Holland; een referentiekader voor de COASTAR verkenningen Den Haag – Westland – Rotterdam.

COASTAR. Bestuurlijk-juridisch onderzoek
COASTAR Bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond

COASTAR. ‘Het Idee’
Het idee achter COASTAR uitgelegd vanuit het Nederlandse en het internationale perspectief.

Film

Korte film over COASTAR ideeën voor de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, waarin Rik Janssen (SP, gedeputeerde Provincie Zuid Holland), Koen Zuurbier (onderzoeker grondwater, KWR), Cornelis de Rijke (teeltverantwoorde Prominent Groeneweg II) en Gertjan Zwolsman (Strateeg bronnen, Dunea) aan het woord komen.

Intentieverklaring COASTAR

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR. Op 18 mei 2018 ondertekenden zij de intentieverklaring, waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van COASTAR.

Download de Intentieverklaring. 

Internationale leaflet

Een overzicht van toepassingsmogelijkheden van COASTAR® in Nederland en internationaal.

Download de leaflet.


©2022Allied waters • All Rights Reserved