De Nederlandse delta is dichtbevolkt en heeft een sterke economie. Inwoners en bedrijven willen hun voeten droog houden én overal en altijd voldoende zoetwater hebben. Ook tuinders hebben jaarrond hoogwaardig gietwater nodig, juist in droge perioden. Tegelijkertijd hebben steden en glastuinbouwgebieden tijdens zomerse piekbuien te kampen met wateroverlast. De waterschappen hebben ‘s zomers veel zoetwater nodig voor het doorspoelen van de polders en weteringen, maar voeren ’s winters veel overtollig water af naar zee. Zo gaat veel waardevol zoetwater verloren.

Drinkwaterbedrijven, industrie, waterschappen, gemeenten en land- en tuinbouw bereiden zich voor op de toekomst. Hoe zorgen we dat er ook over 20 jaar voldoende zoetwater beschikbaar is, voor alle gebruikers en alle functies? Op elk moment? Ons antwoord: door anders te denken en te doen, in lijn met de mogelijkheden die de omgeving én de ondergrond ons bieden.

COASTAR: ONDERGROND INZETTEN VOOR ROBUUSTE ZOETWATERVOORZIENING

In laag-Nederland zijn we sterk gericht op het oppervlakte watersysteem voor onze zoetwatervoorziening – vanuit de rivieren en het IJsselmeer gebruiken we water voor drinkwater, voor landbouw en om gebieden door te spoelen. Maar dit systeem kent zijn grenzen en niet overal is water van elders aan te voeren. COASTAR richt zich op robuuste zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater.

COASTAR bouwt voort op decennialange ervaringen met inzet van de ondergrond in de Nederlandse drinkwaterduinen en recente kleinschalige toepassingen in land- en tuinbouw en de stad. Deze nieuwe toepassingen zijn gestart vanuit onderzoeksprojecten en pilots en vinden geleidelijk hun weg naar de dagelijkse praktijk. In het COASTAR-netwerk – een samenwerking van universiteiten en kennisinstellingen tot drinkwaterbedrijven, overheden en bedrijfsleven –  werken we aan verdere toepassing, opschaling en implementatie, van Zeeland tot Groningen. Onze ambitie is Nederland in 2040 weerbaarder te maken tegen zoetwatertekorten door de kansen in de ondergrond ten volle te benutten.

BUNDELING VAN 80 JAAR ERVARING EN RECENTE INNOVATIES

COASTAR bundelt de praktijkervaring vanuit de drinkwater, tuinbouw en de stad met nieuwe kennis uit onderzoeksprogramma’s als TKI COASTAR (2019-2022), Spaarwater en GO-FRESH. Het netwerk ondersteunt het Deltaprogramma Zoetwater door het ontwikkelen van concrete maatregelen voor het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in laag-Nederland.


© 2024 Allied waters • All Rights Reserved