In de provincie Zuid-Holland wonen en werken ruim 3,5 miljoen mensen. De Nederlandse delta is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Daarom is er veel zoetwater nodig. Maar klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt veel te veel kostbare vierkante meters grond. Een groot deel van het tijdelijke wateroverschot spoelt nu dus onbenut weg. Zonde van waardevol zoetwater!

COASTAR

Het zoetwatervraagstuk van Zuid-Holland vraagt om anders denken en doen, in lijn met de mogelijkheden die de omgeving biedt. Een innovatieve oplossing voor deze zoetwatervraag is COASTAR: COastal Aquifer STorage And Recovery. De COASTAR-aanpak voorziet in een robuuste, grootschalige zoetwatervoorziening voor de lage delen van Nederland. Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen wateraanbod en watervraag. COASTAR bestrijdt tegelijkertijd verdere verzilting door brak water af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater. Dat gebeurt uiteraard met zorg en respect voor de bodem. COASTAR biedt een duurzame ontwikkeling, waarmee ook komende generaties kunnen beschikken over voldoende gebiedseigen zoetwater.

Samenwerken aan een duurzame zoetwatervoorziening

Slim omgaan met zoet water wordt steeds urgenter. Intensere buien, langere periodes van droogte en warmere winters veroorzaken problemen. Als watergebruikers, waterbeheerders, drinkwaterproducenten, overheid, kennisinstituten, bewoners en andere belanghebbenden de handen ineenslaan, kunnen zoetwaterschaarste en verzilting worden aangepakt. Door samenwerking realiseren we in deze belangrijke delta een duurzame zoetwatervoorziening, die deel uitmaakt van een circulaire economie.

Samen werken aan COASTAR

Onderzoek in 2017 heeft laten zien dat COASTAR een goede oplossing kan bieden voor de zoetwaterproblematiek in Nederland. Om reële oplossingen te realiseren volgens deze aanpak, is verdere technische uitwerking nodig. Denk aan meer gedetailleerd onderzoek naar regionale effecten. Dit geldt zowel voor de hierboven genoemde voorbeeldtoepassingen als voor andere opties. Want COASTAR kan ook bijdragen aan de doelen van andere initiatieven voor duurzame watervoorziening, circulariteit en droge voeten in laag Nederland, waaronder het Deltaprogramma en Glastuinbouw Waterproof. De hier ontwikkelde oplossingen kunnen ook bijdragen aan duurzame zoetwatervoorziening in andere gebieden, in binnen- en buitenland.

Wet- en regelgeving

Ook op het gebied van regelgeving en beleid liggen nog veel vragen, variërend van de ruimtelijke ordening van de ondergrond tot wie eigenaar is van het ondergronds opgeslagen water. Een kritische blik op wet- en regelgeving en beleid kan waardevol zijn. Mogelijk leidt het huidige beleid tot beperkingen bij COASTAR-toepassingen, bijvoorbeeld wanneer de ondergrond gereserveerd is voor andere activiteiten, zoals warmteopslag. Voor de korte termijn zouden overheden zich flexibel kunnen opstellen bij het uitwerken van deze oplossingen. Daarnaast kunnen zij regelgeving en beleid over ondergrond en water tegen het licht houden en verder op elkaar afstemmen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig bij de herziening van het huidige brijnbeleid rekening te houden met de kennis dat ondergrondse berging van schoon regenwater in combinatie met brakwaterwinning een manier is om verzilting tegen te gaan. Op termijn wordt circulair denken op deze manier beter in de wetgeving geïntegreerd.

Duurzame, circulaire oplossingen zijn alleen mogelijk als verschillende partijen samen werken aan de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Onze oproep luidt daarom: laten we met zijn allen Nederland voorbereiden op een toekomst met voldoende zoetwater en bruikbare kustgebieden, zonder verzilting. Voor onszelf en voor volgende generaties.


© 2019 Allied waters • All Rights Reserved