Dunea boort 200 meter diep, op zoek naar brak grondwater


In de duinen bij Scheveningen heeft drinkwaterbedrijf Dunea een grondboring uit laten voeren tot een diepte van maar liefst 213 meter. De proefboring is onderdeel van een verkenning naar de mogelijkheid om onder de duinen brak grondwater te winnen, als extra bron voor de productie van drinkwater. De proefboring is afgewerkt tot diepe monitoringsput voor een brakwaterpilot die volgend jaar moet starten.

Drinkwaterbedrijf Dunea zoekt naar aanvullende bronnen voor drinkwater om ook in de toekomst de snel groeiende regio van voldoende drinkwater te voorzien. Eén van de mogelijke opties is om onder de duinen tussen Scheveningen en Katwijk brak grondwater te winnen. Brak grondwater is een prima bron voor de productie van drinkwater en door dit brakke grondwater onder de bestaande zoetwaterbel in de duinen te winnen, ontstaat ruimte voor de opslag van extra zoet grondwater. Zo vergroten we tevens de strategische grondwatervoorraad van drinkwaterbedrijf Dunea.

Proefboring voor bodemopbouw

Begin maart heeft boorbedrijf Haitjema samen met Dunea en KWR bij de productielocatie Scheveningen een proefboring uitgevoerd tot 213 meter diepte. De bodemopbouw is nauwkeurig in kaart gebracht en grondmonsters zijn genomen voor verdere analyses. Zo is een goed beeld verkregen van de zandlagen waaruit Dunea momenteel zoet grondwater wint (tot ca. 50 meter diepte), maar ook van de diepere bodempakketten en afscheidende kleilagen waar brak en zout grondwater voorkomt. Na het bereiken van de einddiepte heeft Deltares een geofysische boorgatmeting uitgevoerd om de bodemopbouw te valideren en de verdeling van zoet en zout grondwater in kaart te brengen. De overgang van zoet naar brak grondwater bevindt zich op ca. 85 meter diepte en vanaf ca. 120 meter diepte is het grondwater zout.

Start brakwaterpilot

De proefboring is daarna ingericht als zogenaamde monitoringsput voor een brakwaterpilot die in de zomer van 2021 moet starten. De monitoringsput bestaat uit 12 peilbuisfilters, 7 minifilters, een glasvezelkabel en een zogenaamde zoutwachterkabel. De elektrodeparen van de zoutwachterkabel en de minifilters zijn geplaatst in het diepe zoete grondwater en het brakke grondwater. “Hiermee kunnen we tijdens de pilot verschuivingen van het zoet/brak grensvlak nauwkeurig volgen,” legt KWR-onderzoeker Teun van Dooren uit. “Zo leren we hoe we duurzaam brak grondwater kunnen winnen en tevens de zoete grondwatervoorraad kunnen vergroten.“

Grondboorbedrijf Haitjema aan het werk in de duinen van Scheveningen.

Grondboorbedrijf Haitjema aan het werk in de duinen van Scheveningen

Pieter Dammers (Dunea, links) en Teun van Dooren (KWR) bij het boorgat na het bereiken van de einddiepte van 213 meter.

Pieter Dammers (Dunea, links) en Teun van Dooren (KWR) bij het boorgat na het bereiken van de einddiepte van 213 meter.

De zoutwachter kabel in de nieuwe monitoringsput wordt uitgelezen. Deze kabel meet de elektrische weerstand in de bodem tussen verschillende dieptes. Zo kunnen verschuivingen in de diepte van het zoet/zout grensvlak nauwkeurig gevolgd worden.

 

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved