Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond


Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich vandaag voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een intentieverklaring tijdens een conferentie in Scheveningen, die Deltacommissaris Wim Kuijken opende. COASTAR is een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. Daarnaast kan binnen COASTAR ook brak grondwater worden gewonnen, wat kan leiden tot minder verzilting en een mogelijke extra bron voor de bereiding van drinkwater en gietwater. COASTAR houdt ‘zout op afstand en zoet op voorraad’ en is ook toepasbaar in andere deltagebieden ter wereld.

De Nederlandse delta is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Daarom is er veel zoetwater nodig. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt veel te veel kostbare vierkante meters grond. Een groot deel van het tijdelijke wateroverschot spoelt nu dus onbenut weg, terwijl bijvoorbeeld tuinders en industrie regelmatig te maken hebben met droogte. COASTAR (Coastal Aquifer Storage and Recovery) gaat uit van een nieuwe aanpak van het zoetwatervraagstuk in laag-Nederland, waarbij de omgeving en ondergrond slim benut worden.

Van bewezen concept naar grootschalige realisatie

De afgelopen jaren heeft een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR. Het initiatief hiervoor komt van Allied Waters, een publiek/private samenwerking gericht op het vertalen van wetenschap naar de markt, de kennisinstituten Deltares en KWR en internationaal adviesbureau Arcadis. De eerste verkennende onderzoeksfase is mede gefinancierd door de Topsector Water en werd vandaag afgesloten met de conferentie in Scheveningen. Daar lieten de initiatiefnemers uitgewerkte praktijkvoorbeelden zien waarin COASTAR kan bijdragen aan het oplossen van (zoet)watervraagstukken in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Vanaf nu willen zij samen met andere partijen kijken naar verdere realisatiemogelijkheden en grootschaligere toepassingen in Zuid-Holland en daarbuiten.

Robuustere zoetwatervoorziening

Elf partijen ondertekenden vandaag de intentieverklaring, waarin zij beloven zich in te spannen voor verdere ontwikkeling en toepassing van COASTAR. Dit zijn Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR. De eerste stap is het opstellen van een kennisprogramma voor COASTAR om concepten verder uit te werken en in de praktijk te toetsen. Het streven is om in 2021 onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over mogelijke toekomstige realisaties. Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte in zijn lezing het belang van de brede COASTAR-coalitie en de samenhang met het Deltaprogramma. Zijn oproep aan alle partners: “Zoek de verbinding. Dat versterkt de positie van COASTAR als kansrijke maatregel.”

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved