Europese duurzaamheidssubsidie (LIFE) voor brakwaterwinning in de duinen


Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft namens haar onderzoekpartners een subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie. Daarmee komt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatief onderzoek naar de winning en zuivering van brak grondwater. Een belangrijke stap op weg naar het inbouwen van zekerheid in de levering van drinkwater op de lange termijn.

Het innovatieve FRESHMAN-project onderzoekt in hoeverre brakwaterwinning in de duinen kan bijdragen aan een duurzamere en robuustere drinkwatervoorziening. Op locatie in Scheveningen wordt hiertoe een driejarige pilot uitgevoerd. De pilot volgt op verkenningen binnen COASTAR naar de haalbaarheid van brakwaterwinning op regionale schaal voor de wingebieden Meijendel en Berkheide, tussen Scheveningen en Katwijk. Ook is binnen COASTAR het ontwerp van het puttenveld voor de pilot gemaakt.

In Scheveningen wordt brak grondwater met behulp van een winput onttrokken. Hierop volgt ontzilting door middel van omgekeerde osmose (RO). Het effect hiervan is tweeledig. Ten eerste vormt het brakke grondwater na ontzilting een aanvullende bron voor de productie van drinkwater. De zoete permeaatstroom wordt namelijk toegevoegd aan het reguliere opgepompte duinwater en ondergaat de gebruikelijke nazuivering. De zoute concentraatstroom wordt geloosd op het riool. Het tweede effect van de onttrekking is dat met het wegpompen van het brakke grondwater meer ondergrondse ruimte ontstaat voor de zoetwaterlens. Dit vergroot de strategische zoetwatervoorraad. De groei van de zoetwaterlens wordt via verschillende monitoringsputten nauwkeurig gevolgd. KWR en Deltares zijn nauw betrokken bij deze geohydrologische monitoring en analyse.

Meer weten over de pilot bij Dunea? Zie de projectpagina van het FRESHMAN project.

Pieter Dammers (Dunea; links) en Teun van Dooren (KWR; rechts) bij het boorgat van de eerste monitoringsput die in 2020 is geplaatst in de duinen bij pompstation Scheveningen.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved