Kennisprogramma COASTAR breidt uit: verkenning naar kansen in Noord-Holland


Drinkwaterbedrijf PWN en Provincie Noord-Holland hebben zich aangesloten bij het COASTAR consortium. Zij zijn hiermee officieel partner in het kennisprogramma. We onderzoeken gezamenlijk waar de ondergrond in deze provincie kansen biedt voor zoetwatervoorziening voor drinkwater, landbouw en industrie én voor het waterbeheer door het tegengaan van verzilting en wateroverlast.

Ook in de Provincie Noord-Holland zijn er uitdagingen voor de watervoorziening. Zo is voldoende drinkwater van belang voor de groeiende bevolking en is voldoende gietwater van goede kwaliteit van essentieel belang voor tuinders. Ook hebben diverse gebieden in Noord-Holland te maken met verzilting door brakke kwel en/of wateroverlast bij hevige buien. Een ‘COASTAR kansenkaart’ voor ondergrondse opslag van zoetwater en winning van (brakke) kwel is de eerste stap in de verkenning van COASTAR maatregelen in Noord-Holland. Vervolgens werken we met lokale partners in het gebied mogelijke COASTAR maatregelen uit.

In 2019 en 2020 is gewerkt aan haalbaarheidsstudies voor verschillende COASTAR maatregelen in de Provincie Zuid-Holland. Ook is de eerste pilot in deze provincie van start gegaan. Een mooie mijlpaal waar door alle betrokken partijen hard naar toe is gewerkt! De kennis en de tools die ontwikkeld zijn binnen het kennisprogramma COASTAR zijn inzetbaar voor andere gebieden, zowel nationaal als internationaal. In Nederland is Noord-Holland het eerste gebied waar de COASTAR kennis en tools worden ingezet.

Infiltratiepand in het duingebied van PWN. In COASTAR wordt verkend of ook buiten de duinen mogelijkheden zijn voor ondergrondse opslag van zoetwater.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved