Kennisprogramma COASTAR in 15 highlights


Op maandagmiddag 24 oktober markeren we de overgang van COASTAR van kennisprogramma naar een netwerk waarbinnen we met elkaar leren, realiseren en opschalen. Wat heeft 3 jaar kennisprogramma on opgeleverd? TKI kennisprogramma COASTAR in 15 highlights.

Highlights TKI-kennisprogramma COASTAR 2019 – 2022

 1. COASTAR een van de toekomstbeelden op de IABR-tentoonstelling ‘Droogte in de delta’ 
 2. Winning van brakgrondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening is technisch mogelijk in de Middelburg Tempelpolder, met voordelen ook voor het oppervlaktewaterbeheer. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een pilot opgenomen in haar planning voor de komende jaren.
 3. Europese duurzaamheidssubsidie voor pilot brakwaterwinning Dunea.
 4. Pilot brakwaterwinning Scheveningen (Dunea) aangelegd en van start.
 5. Wateroverlast en verzilting kunnen effectief worden tegengegaan met een waterbank. Gebiedspartners starten een pilot waterbank in Hooghe Beer.
 6. Rotterdam bouwt gestaag verder met toepassingen ondergrondse waterberging en waterhergebruik in de stad. Onder andere Ahoy staat in de planning.
 7. Vier COASTAR-maatregelen opgenomen in fase 2 (2022-2027) van het Deltaplan Zoetwater: brakwaterpilot Scheveningen (0.6 miljoen € rijksbijdrage), toepassingen Rotterdam (0.5 miljoen €), pilot Westland (0,8 miljoen €), pilot MT-polder (1.1 miljoen €).
 8. Knelpunten in beeld. Vanuit de ervaringen en samenwerking in de cases agenderen COASTAR-partners relevante vraagstukken bij regionale (provincie) en landelijke (I&W) overheden, zoals ervaren knelpunten in het brijnbeleid en bij het opzetten van publiek-private oplossingen
 9. COASTAR krijgt eervolle vermelding van ingenieursprijs De Vernufteling.
 10. Geohydrologische geschiktheidskaarten geven inzicht in toepassingsmogelijkheden langs de hele Nederlandse kust.
 11. COASTAR breidt uit. Verkenningen in en met Noord-Holland en Groningen, voor drinkwater en industrie.
 12. COASTAR-maatregelen onderdeel van de strategische zoektocht van drinkwaterbedrijven van Zuid-Holland tot Groningen. COASTAR-partners verkennen of en hoe COASTAR-concepten kunnen bijdragen aan een duurzame watervoorziening voor datacenters]
 13. In Chili is een eerste COASTAR-pilot gestart. Seizoensopslag van rivierwater ten behoeve van de landbouw. Ook in Tampa (Florida) en met partners in de Filipijnen is gesproken
 14. COASTAR deelt kennis! Via goed bezochte COASTAR webinars brakwaterwinning en ondergrondse waterberging, regionale bijeenkomsten zoals het Klimaatnetwerk Noord-Holland, en op internationale congressen
 15. NWO-programma AQUACONNECT verbindt meerjarig fundamenteel onderzoek aan COASTAR-praktijkcases
Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved